Jdi na obsah Jdi na menu
 


E

Erb viděti - vysokou službu obdržeti
Evangelium - dostaneš dobrou radu, čísti slyšeti - trest
Exekuci dostati - pomluva
Fabriku viděti - výnosný obchod, velkou - zdar a štěstí
Facku dostati - do zlé společnosti přijíti, rozdávat viděti - náklonnost k pranicím, dáti někomu - svornost v manželství
Falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají
Fara - bezstarostná budoucnost
Farář - zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost
Fazole jísti - nemoc, také špatná pověst, sázeti - nové zaměstnání
Fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající rozepře, jsou-li fazole syrové - důležitá věc, fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost, fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle
Fialky trhati - šťastné manželství, viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí, s nimi se okrášliti - skromnost
Fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben býti
Fíky sušené - zmenšení jmění, darem obdržeti - přátelské zacházení, jísti - k lepším poměrům se vzmoci
Flétna, na ni hrát - hádka a ztráta
Formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv
Foukati - oheň, do rukou - dary někomu posílati, když fouká vítr - svár
Františky voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti, viděti, vidět zapáliti - lichocení
Fůru velkou viděti - obohaceníH

Háčky míti nebo viděti - těžká práce
Hádat viděti - těžké starosti, sám hádati - užitečné vědomosti
Hádka mezi mužskými a ženskými osobami - zamilovati se
Hádka mezi muži - žárlivost, mezi ženami - protivenství
Hadrníka viděti - budeš míti co do činění s prostořekými lidmi
Hadry nositi - chudoba, sbírati - strastiplné živobytí
Hady viděti - málo nového uslyšíš
Hadům nemůžeš utéci - špatná naděje na lepší časy, od nich pokousán býti - rušení šťastného svazku, zabíti - vítězství nad svým nepřítelem
Hada viděti se točiti a kroutiti - všelijaké trápení, vidět jen tak - sveden býti
Háky viděti - velké štěstí
Harfu viděti aneb na ni hráti - poznáš oklamání
Harmonika ústní ( foukací ) - veselost
Hasiti oheň - odměna
Hastroše viděti - dotíravé milence míti
Havíři - neštěstí, nepříjemná návštěva
Havrany viděti - od nepřátel obklíčen býti, slyšet křičet - vyzrazení nějakého zlého úmyslu, okolo sebe vidět létati - úmrtí, když něco odnášejí - do smrtelných úzkostí přijíti
Hedvábí potřebovati - dobrý obchod, dělati - ve svém řízení nejistý býti, červené viděti - lehkomyslné vydání
Hedvábné šaty míti - dostaneš zámožnosti, roztrhati - štěstí nepoznáš
Heřmánek - uzdravení nemocným, trhati - budeš nemocen
Hlad míti - spořivost
Hladké věci viděti - přemožení nepřítele
Hlavu viděti useknutou - ztráta nejlepšího přítele, oholenou - neštěstí a šibalství, tuze velkou míti - budeš velice bohatý, viděti zkroucenou a křivou - pocestným brzký návrat, jiným výstraha
Hlavu viděti holou - utrhačnosti se dozvíš, růsti viděti - od bídy budeš osvobozen, s rozcuchanými vlasy - rozepře, s dlouhými vlasy - ctěn býti, s černými vlasy - dlouhé živobytí, sobě umývati - málo léků potřebovati, sobě holiti - nebezpečná nemoc, useknout viděti - ztratíš dobrého příznivce, sám useknout jinému - štěstí pro tebe, neštěstí tvému nepříteli
Hlava když se spícímu usekne - svoboda, útěcha, uzdravení a stálost štěstí
Hlavy kreslené aneb malované viděti - přičinlivost
Hlavy bolení míti - ztráta nějakého požadavku
Hlemýždě ( šneky ) lézt viděti - se světem nespokojenost, viděti - zdlouhavost v něčem, bez domku - brzké vystěhování
Hlína - snaha, těm, co s ní pracují - zisk
Hluchý býti - škoda skrze jiné
Hluk - nepokoj v domě
Hmyz - ztráta, nemoc
Hnidy na hlavě - mnoho malých mrzutostí
Hnízdo viděti - zamilovat se, ptačí plné - velká výhra, prázdné - škoda
Hnízdo hadí - nečest, nepokoj
Hnízdo sundat - brzká svatba
Hnůj, velké hromady - zlé znamení, voziti - protivné práce, ze chlévu ven tahati - zlé nectnosti si odvyknouti, cítiti aniž bys jej viděl - zlé úmysly tvých nepřátel, nakládání - dlouhá služba, od krav viděti - všem dobře, hromadu viděti - bohatým i chudým dobře, Hnůj - výhra ( šťastné číslo 5 ), na něm státi - nemoc
Hodiny, které nejdou - nějaké řízení zmeškati, zlaté nositi - zlepšení tvého jmění, stříbrné nositi - dobrý zdar, natáhnouti - vyslyšení lásky,bíti slyšeti - užitečné nakládání s časem, rozebrané viděti - nějakému dělení přítomen býti, upustit na zem - úzkosti
Hodování se účastniti - roztržka v lásce
Holič, když tě holí - budeš pomlouván
Holiti se sám - ztráta jmění
Holou hlavu míti - vysoké stáří dosáhnouti, viděti - vysmíván býti
Holuby viděti - s dobromyslnými lidmi jednati, při létání viděti - příjemné zprávy obdržeti, chytiti - mrzutost, krmiti - dobročinnost
Honba - chuť k ženění, při honbě zvěř chybiti - se svými zámysly propadnouti
Honiti malou zvěř - předsevzetí, velkou zvěř - dobrý zdar tvých záležitostí
Hořčici jísti ostrou - brzké uzdravení, obyčejnou - baviti se, hrubá znamená zle, jemná zase klepy
Hořet viděti jasně - radost, když jen doutná - mrzutost
Hospoda, v ní býti - sejíti se s dobrým známým, najíti v noci - pokoj a spokojenost, ve společnosti v ní vesel býti - nedostatek, chudoba
Hospodářství polní - nevinná radost
Hospodskou, s ní žertovati - žehravost
Host, pozván býti jako host - ve svém očekávání se zmýliti
Hosty, je napřed viděti - závist a různice, dostati - nepředvídané výlohy, u sebe přechovávat - přátelskou službu konati, s nimi se rozloučiti - rozloučení
Hostina - pomíjející radovánky
Hostinským býti - nemocným smrt, jiným nebezpečí života
Hostinského viděti aneb s ním mluviti - poučení obdržeti
Houby viděti - podporován býti, jedovaté - výstraha před dobrodruhy, činiti - svému obchodu se s horlivostí věnuj, jísti - vysoké stáří
Housenku viděti - ženskou připravíš do nesnází
Housle, slyšet na ně hrát - dobrá mysl, sám na ně hrát - hledíš vstříc veselým dnům, viděti - šťastná domácnost
Houští vysekati - z lásky odstraníš překážky, viděti - překážky a truchlivost
Hovězí dobytek viděti - mladistvá zpupnost, skákati - nebezpečné lidi, voditi - pomoc hledati,viděti hubený - těžké a zlé časy
Hovězí maso jísti - spořivost
Hra divadelní - žádoucí dobrý výsledek
Hra společenská - zámožnost, radost
Hrabě, s ním mluviti - poníženost
Hrábě - domluva
Hrad, do něj jíti - nenadálé dobrodružství, hrad viděti zavřený - budeš zproštěn zla, rozbořený - smutek
Hrách sázeti - naděje v podnikání míti, jísti - churavost, krásně rostlý a kvetoucí - dobrý zdar v započaté práci, sbírati - nevděčnou práci
Hranostaj aneb hermelín, se s ním odívati - štěstí, bohatství
Hráze, na nich pracovati - dobrý zdar v podnikání
Hrdlička - věrnost, míti - smíření v lásce
Hrnce u ohně stát viděti - pozvání na svatbu, roztlouci - domácí hádky
Hrob sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině
Hrob kopati - ztráta přítele aneb přítelkyně, zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví, do hrobu padnouti - zle, viděti zelený - naděje na vyplnění přání, vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného
Hrobaře viděti - návštěva lékaře, s ním mluviti - bažiti po dědictví
Hrom slyšeti - hádky a starosti tě očekávají
Hrom a blesk viděti - radostné shledání s přítelem, když zapálí - brzká ztráta
Hrom bez blesku - radostná zpráva
Hrozny jísti, zralé - obveselení, nezralé - starosti a nepříjemnosti, světlé - osvědčení své nevinnosti, červené, modré aneb černé - spácháš zlý skutek
Hrozny tlačiti - své věci dobře upotřebíš
Hrtan aneb tlamu viděti - vyplnění tvých nadějí
Hru vysokou hráti a vyhráti - ztratíš přátele a útěchu
Hru loutkami viděti - málo důležitou službu dostaneš
Hrušku jísti, zralou - rozkoš, nezralou - smutek, planou a hořkou - bolest a neštěstí, dobrou - přemůžeš neštěstí
Hrušky, jak na stromě visí - dobrá vyhlídka do budoucnosti, když jsou hrušky od červů aneb od vos vyžrané - lstivost, třeseš-li hrušky se stromu - zisk v tvém obchodu
Hřbet míti vysoký - posměch, pohana, sobě zlámati - citelná ztráta
Hřbitov viděti a býti na něm - blízké štěstí, procházeti se po něm - blízká smrt někoho z tvé rodiny, v uzavřeném býti - uzdravení milé osoby
Hřeben - mnoho hádek
Hřebík zatloukati - v zapletených případech býti odhodlán s ním něco upevniti - danému slovu věrný býti
Hřebíky, ze dřeva vytahovati - spořivost, kovat viděti - sobě a jiným prospěšným býti
Hřebíky křivé narovnati - pozornost v domácnosti, najíti - štěstí
Hučení vody - neštěstí na cestě
Hudba - nemoc v hlavě, protivenství
Hudební sbor - dobré zdraví
Hudebníci - výlohy
Hůl, míti - lehkomyslnou milenku, o ni se opírati - nemoc a nebezpečí, s holí něco bíti - nepřátele odstraníš, též štěstí
Husar - veselost
Husy, viděti - výhra, zabíti - oprostíš se od hlupáka, pásti - zaměstnání, husám peří škubati - hlupáky zahanbíš, krmiti - hlupáka v jeho hlouposti posilníš, létat viděti - ztráta
Husí pečínku jísti - mnoho štěstí
Hvězdu jasnou svítit viděti - rozjasní se ti v mysli
Hvězdy, velké množství - šťastné znamení
Hvězdy padat viděti - smrt, smutek a starost,slabě svíticí - velké neštěstí, na nebi viděti - štěstí v lásce, dobré návěští
Hýřiti celou noc ve veselé společnosti - štěstí a radost

Ch

Chalupu viděti - trpělivost v trápení, do chalupy se skrýti - útočiště hledati, v chalupě se zdržovati - těžká práce
Chlapec, těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí
Chlapce viděti - starost, hrát si viděti - rozluštění pochybnosti, rvát se viděti - hašteřivost, házet viděti - brzká zpráva, skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů
Chleba péci - cokoliv započneš, podaří se ti, plesnivý - zlé nepřátele, když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu
Chleba míti dobře vypečený - vážnost, spálený - lehkomyslnost, jísti teplý - nemoc
Chleba zkažený viděti - nestálé štěstí
Chleba zadělávat viděti - užitek
Chlév kravský, v něm spáti - brzké zdraví, v něm býti - služebnost, s krásným dobytkem viděti - zámožnost
Chlév svinský ( vepřín ) - slabost
Choditi rychle - tvá záležitost jest spěšná, a zase přijíti nazpátek - ztráta, na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě
Chochol nositi na hlavě - nepokoj
Chromý býti aneb chromého viděti - bída
Chrousty létat viděti - ztráta paměti, chytati - protivenství předejíti
Chrta viděti - novina
Chřest řezati - veselé dny zažíti, jísti - stálé zdraví míti
Chřestýše hada viděti - rozepře
Chudobku trhati - venkovské vyražení
Chudobný býti - všem dobře
Chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí
Chváliti - dobrý přítel
Chválu slyšeti - dobrá služba
Chvojí zelené viděti - všem dobře
Chytat někoho - úklady


 
J

Jablko granátové utrhnouti, zralé - přízeň u velkých pánů, nezralé - utrhačnost, jísti - obdarován budeš
Jablko s chutí jísti - ztracená věc se napraví
Jablko dávati - velké štěstí
Jablka viděti - svatba, jísti - smutek, koupiti - neštěstí, darovati - radost
Jabloň a ovoce z ní požívati, sladké - radost a povyražení, kyselé - rozepře a nepříjemnosti
Jahody hledati - strasti a mrzutost
Jahody trhati - všem dobře, mnoho viděti - rostoucí přátelství, velké viděti - pýcha, též velká radost, jísti - zdraví, štěstí ve všem, darovati - v dobré paměti u někoho býti
Jalovec trhati - chladná mysl
Jáma - do nebezpečí přijíti
Jasmín - s milým aneb přítelem se sejdeš
Jatky viděti aneb v nich býti - nebezpečné zaměstnání
Játra nezdravá, uschlá aneb spálená - ztráta jmění, viděti - dobrou stravu míti, jísti - silné zdraví, rozkrájeti - své zdraví sám sobě zkrátiti, psovi házeti - velká nespokojenost
Jazyk oteklý míti - nemoc příbuzného, dlouhý - velká radost, velmi tlustý míti - moudrým býti, ukousnouti - nemocným smrt, jiným neštěstí, překousnouti - velké bolesti, jísti - dobré zdraví
Ječmen viděti - starost o výživu, jísti - zdraví, do rukou vzíti - dobrý zdar
Jed vzíti a umřít - zlou radu někomu udělíš, někomu dáti - zlou vůli máš
Jedle - stálá radost
Jedničku aneb jedenáctku, toto číslo viděti - štěstí
Jednorožec - neštěstí
Jehličí - dlouhý život
Jehly darem obdržeti - rozdvojení přátelství, míti aneb viděti - pronásledování, též pře
Jeleny spatřiti - zpupné nepřátele míti, zastřeliti - nějaké dědictví, celé stádo viděti - velké přátelství, zabíti - k vážnosti přijíti, běžet viděti - odbyt ve tvém obchodu, v zahradě míti - pokažení
Jeptišky viděti - se svatouškem známost udělati
Jeptiškou býti - nevěrnost milého
Jeptišky zpívat slyšeti - málo následovníků míti, s nimi mluviti - do jiného stavu přijíti, pracovat viděti - důležité vyplnění rozkazů
Jeskyně, v nich se zdržovati - velká změna, v nich přebývati - u cestujících změna, štěstí
Jesle - lichá práce
Jestřáb - žehravost
Jestřáby létat viděti - dobrá zpráva, žrát nebo křičet slyšeti - radosti se dočkati
Ještěrka - neštěstí, nepřátelé, od ní kousnut býti - mnoho trápení
Ještěrky viděti - pronásledování, neštěstí
Jetel obdělávati - štěstí v domě
Jetel čtyřlistý - štěstí, hledati - nespokojenost
Jetelové pole - nadějná budoucnost, kvetoucí - jiným budeš užitečný
Jezdce, jak s koně spadne viděti - škoda, když se mu zase na koně pomůže - štěstí, s koně slézat viděti - přítele ztratiti
Jezditi na koni - ke cti a hodnosti se dostaneš
Jezditi ve vozíku - velká ztráta
Jezditi v kočáře - na svatbu aneb křtiny budeš pozván
Jezdit viděti - nepřízeň
Jezditi a převrhnut býti - brzká nehoda
Jezero, na tichém jezditi - bohatství, šťastný sňatek, na bouřlivém jezditi - trápení a starost v lásce
Jezevec, jej chytiti - změna obydlí
Ježek - zlého závistníka míti, též úmrtí příbuzného
Jinovatka na poli - slabost
Jiskry - dobrý příjem
Jíst viděti - pozvání, k jídlu býti pozván - ctěn býti
Jísti sám - budeš oklamán aneb nemocen, nečistá aneb špatná jídla - nespokojenost ,nemoc
Jitřenka ( hvězda ) - štěstí

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář